• ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
    ปรับเปลี่ยนค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์และค่าเข้าชมสวน

4075-3 Takeo, Takeocho Takeo, Saga Prefecture 843-0022
Tel.0954-20-1187 Fax.0954-20-1189
E-mail.info@yoko.or.jp

มูลนิธิเพื่อสาธารณะ หอศิลป์โยโค สวนญี่ปุ่น “เคชูเอน”